Công văn của UBND tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong diễn biến tình hình mới

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2271/UBND-VXNV, ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong diễn biến tình hình mới.